bn

Muksudpur upazila union list?

Answer(১):- Muksudpur upazila union list: - ১) Ujani ২) Nanikhir ৩) Dignagar ৪) Poshargati ৫) Gobindopur ৬) Khandarpara ৭) Bohugram ৮) Banshbaria ৯) Vabrashur ১০) Moharajpur ১১) Batikamari ১২) Jalirpar ১৩) Raghdi ১৪) Gohala ১৫) Mochna ১৬) Kashalia

Learn More:-

Copyright © 2018 Rongtuli Choice Info