bn

Lakshmipur Sadar upazila union list?

Answer(১):- Lakshmipur Sadar upazila union list: - ১) Hamsadi (North) ২) Hamsadi (South) ৩) Dalalbazar ৪) Charruhita ৫) Parbotinagar ৬) Bangakha ৭) Dattapara ৮) Basikpur ৯) Chandrogonj ১০) Nourthjoypur ১১) Hazirpara ১২) Charshahi ১৩) Digli ১৪) Laharkandi ১৫) Vobanigonj ১৬) Kusakhali ১৭) Sakchor ১৮) Tearigonj ১৯) Tumchor ২০) Charramoni Mohon

Learn More:-

Copyright © 2018 Rongtuli Choice Info